خانه / مقاله / مقالات تربیتی / فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان

فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان


نشریه: دو فصلنامه علمی تخصصی اسلام و پژوهش های تربیتی

موضوع مقاله: فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان پرورشی مقاطع تحصیلی مختلف شهر شیراز ، ساخت و بررسی پرسش نامه آسیب شناسی

 

نویسنده: محمد مزیدی- ماه منیر ایران پور فریبا خوشبخت

آموزش و پرورش مبتنی بر اندیشه نخبه سالاری ارسطویی در زمان شاه و امور تربیتی مبتنی بر مفهوم تزکیه  برای پر کردن خلاء نظام آموزشی در انقلاب تاسیس شد.حال آنکه این نهاد  با آموزش و پرورش از حیث مبنایی متفاوت و در مل ناهماهنگ بود. این ناهماهنگی در عمل سبب جدایی هرچه بیشتر از آموزش و پرورش شد. و با توجه به تفکیک سختاری “آموزش ” و “پرورش” در نظام تعلیم و تربیت ، صاحب نظران و مسئولان این وزارتخانه دارای آرا متفاوت و یدگاه های متضاد می باشند. که به صورت طبیعی بر عملکرد ایشان اثر می گذارد.

 

 

·        پیشینه تاسیس نهاد امور تربیتی:اولین بار در سال۱۳۴۱ همزمان با انقلاب سفید شاه تشکیل و در قالب سازمان پیشاهنگی و سازمان جوانان ششیر و خورشید فعالیت می کرد. در سال  ۱۳۵۸ این نهاد با هدف حفظ دستاوردهای انقلاب ، ترویج ارزش ها، مبارزه با افکار انحرافی تشکیل گردید.

·        علل تفاوت عملکرد آموزش و پرورش و نهاد امور تربیتی:

آموزش و پرورش مبتنی بر اندیشه نخبه سالاری ارسطویی در زمان شاه و امور تربیتی مبتنی بر مفهوم تزکیه  برای پر کردن خلاء نظام آموزشی در انقلاب تاسیس شد.حال آنکه این نهاد  با آموزش و پرورش از حیث مبنایی متفاوت و در مل ناهماهنگ بود. این ناهماهنگی در عمل سبب جدایی هرچه بیشتر از آموزش و پرورش شد. و با توجه به تفکیک سختاری “آموزش ” و “پرورش” در نظام تعلیم و تربیت ، صاحب نظران و مسئولان این وزارتخانه دارای آرا متفاوت و یدگاه های متضاد می باشند. که به صورت طبیعی بر عملکرد ایشان اثر می گذارد.

·        نظرات و یافته های پژوهش گران در مورد نهاد امور تربیتی:

§        باجلان:عدم رضایت مربیان پرورشیی از شغل خود

§        توکلی: عوامل موثر بر انگیزه مربیان پرورشی به ترتیب اولویت عبارتند:

ü      فراهم ساختن زمینه توسعه شغلی و غنای حرفه ی

ü      ارزشیابی دقیق و مستمر از نحوه عملکرد مربیان پرورشی

ü      تصریح و تدوین اهداف روشن و متعالی

ü      ایجاد وضعیت مطلوب کاری

ü      نظام عادلانه پاداش و تنبیه

ü      حرمت اجتماعی

ü      امکانات مادی و رفاهی

§        چمنی: ارزیابی  فعالیت پرورشی :

ü      الگو نبودن مربیان پرورشی برای دانش آموزان

ü      ضعف امکانات برای فعالیت

ü      تمایل بیش از نیمی از مربیان پرورشی به تدریس قران و دینی

ü      ضعف موفقیت مربیان در حل مشکلات فردی و خانوادگی دانش آموزان

ü      ضعف همکاری اداره با مربیان پرورشی

ü      ضعف نظارت و ارزیابی بر عملکرد مربیان پرورشی

§        اسلامی: علل گرایش مربیان به شاخه های آموزشی:

ü       فقدان آگاهی از روش های تربیتی

ü      احساس عدم موفقیت به سبب کمبود امکانات

ü      تنوع و تکثر وظایف  و ناهماهنگی آن ها

§        سلطانی: عملکرد برنامه های نماز جماعت، اردو، بازدید، مسابقات قران ونهج البلاغه و..موفق و عملکرد کلاس های  پرورشی ، مسابقات ،شعر ، تئاتر، هنرهای دستی، مطالعه و پژوهش ناموفق است.

§        رجبی  و عباسی: صاحب نظران در مورد کیفیت برنامه های تربیتی :

ü      امور تربیتی ظرفیت پرداختن به فعالیت فوق برنامه ، مشاوره ، شناسایی و رشششد استعداد ها را ندارد.

ü      عملکرد امور تربیتی در دهه اول انقلاب مناسب و در دهه دوم قابل دفاع نیست.

§        ایران نژاد با فرض امکان انتخاب شغل:  ۵/۲۴ درصد مربی پرورشی می مانند  و ۱۴/۶۱ سمت آموزشی  را ترجیح می دهند.

§        برتراند:اشکال  در چند جهت است:

ü      تدوین و تالیف اهداف

ü      روشن نبودن اهداف برای دانش اموزان و مربیان

ü      انتقال اهداف به عمل

§        گرایش های سیاسی در ساختار آموزش و پرورش تاثیر گذار بوده است.

·        روش های شناسی پژوهش :

§        پرسش های اساسی:

ü      آیا میا ن انواع آسیب های موجود [۱]در فعالیت های پرورشی از دیدگاه مربیان پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد؟عامل مدرسه در گرایش دانش آموزان دختر به انجام فرایض دینی چه نقشی دارند؟

ü      آیا میان نظر مربیان پرورشی در باره آسیب های موجود در فعالییت های پرورشی و ویژگی های دموگرافیک [۲]رابطه معناداری وجود دارد؟

§        روش و ابزار  تحقیق کمی توصیفی/  پرسش نامه محقق ساخته با ۵۶ سئوال مندرج در طیف کیلرت

§        جامعه آماری: ۲۷۳ نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری   تصادفی شاخه ی

§        عوامل و مولفه های مورد بررسی:

ü      بعد ساختار اجرایی

ü      بعد انگیزش مادی

ü        بعد نیروی انسانی

ü       بعد انگیزش معنوی

§        یافته های توصیفی:

متغیر

جنسیت

تاهل

رسته شغلی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

 

زن

مرد

متاهل

مجرد

آموزشی

پرورشی

اداری

مربوط

نامربوط

ابتدایی

داهمایی

متوسطه

ساختاری اجرایی

۷۶٫۶۲

۷۴٫۰۱

۷۵٫۸۶

۷۴٫۲۹

۷۷٫۷۰

۷۶٫۴۵

۷۶٫۰۰

۷۶٫۰۶

۷۵٫۳۰

۷۳٫۲۲

۷۵٫۱۹

۷۸٫۰۳

انگیزش مادی

۱۸٫۲۲

۱۹٫۹

۱۸٫۴۹

۱۶٫۷۰

۱۸٫۵۰

۱۸٫۶۹

۱۷٫۰۰

۱۷٫۹۹

۱۸٫۵۸

۱۹٫۰۵

۱۸٫۲۳

۱۸٫۵۱

نیروی انسانی

۳۱٫۹۸

۳۱٫۹۰

۳۲٫۱۷

۳۱٫۷۶

۳۲٫۴۶

۳۲٫۱۱

۳۱٫۵۰

۳۲٫۴۶

۳۱٫۸۶

۳۱٫۳۲

۳۲٫۲۰

۳۲٫۶۵

انگیزش معنوی

۱۵٫۸۴

۱۶٫۲۸

۱۶٫۱۰

۱۵٫۲۵

۱۴٫۴۴

۱۴٫۱۶

۱۶٫۰۰

۱۶٫۲۷

۱۵٫۸۰

۱۶٫۲۷

۱۶٫۵۸

۱۵٫۱۶

 

 

·        یافته های مربوط به پرسش های اساسی  پژوهش:

§        پاسخ به پرسش اول: طبق نظر مربیان پرورشی، سهم تاثیر مولفه ها در میزان آسیب ها به فعالیت های پرورشی به ترتیب اولویت عبارتند از :

۱٫       بعد ساختار اجرایی

۲٫       بعد انگیزش مادی                 

۳٫       بعد نیروی انسانی

۴٫       بعد انگیزش معنوی

 

§        پاسخ به پرسش دوم:

ü       میان مقاطع تدریس مربیان و دیدگاه هایشان در مورد ساختار و رورش اجرا و انگیزش معنوی رابطه معناداری وجود دارد.

ü      نگرش مربیان راهنمایی در نسبت به مربیان دبیرستان به انگیزش معنوی منفی تر است

ü      مربیان دبیرستان نسبت به راهنمایی ضعف ساختاری را آسیب زا تر می دانند.

§        میان جنسیت، سن ، رشته تحصیلی ، سطح تحصیلات مربیان با مولفه هایی ۴ گانه رابطه معناداری وجود ندارد.

§        افراد متاهل  درباره انگیزش مادی ، نگرش منفی تری دارند.

 

·        نتایج :

§        نتایج بدست آمده در مولفه اول با یافته های مرادی،کریمی، حسنی ابراهیمی در جهت آسیب زا بودن ساختار تفکیکی هماهنگ است.

§        نتایج بدست آمده در مولفه اول با یافته های  توکلی،چمنی، سلطانی و مرتضوی در ضعف شیوه ها هماهنگ است.

§        نتایج بدست آمده در مولفه سوم با یافته های توکلی،چمنی و اسلامی هماهنگ است.

§        نتایج بدست آمده در مولفه چهارم با یافته های توکلی،چمنی، باجلان،مرتضوی،برتراند و اسلامی هماهنگ است.

 

·        توصیه ها : توجه به چگونگی و عرضه برنامه های درسی ،حدود و دامنه آن و جایگاه فعالیتهای مکمل  بطور عام و برنامه های پرورشی بطور خاص می تواند از شدت آسیب این برنامه ها بکاهد.

 

 [۱]ساختار/ محتوا / روش/ هرف/ نیروی انسانی

[۲]سن/تحصیلات/رسته شغلی/جنسیت/رشته تحصیلی/دوره تحصیلی

همچنین ببینید

سلسله مباحث ایمان و چالش‌های معاصر

گفتمان ایمان همانند مفاهیمی چون امید و عشق، همیشه برای آدمیان شیرین و جذاب بوده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
25 + 5 =


53 + = 61