خانه / الگوی تعالی / درآمدی بر الگوی تعالی دختران

درآمدی بر الگوی تعالی دختران

درآمدی بر الگوی تعالی دختران

مکتب اسلام، نمونه‌طلبي و الگو‌پذيري را در قالب گرايشي فطري در انسان‌ها به رسميت مي‌شناسد. انسان‌ها فطرتاً در پي اسوه‌ها بوده‌اند و مسير عمرشان را با همانندسازي از روي الگوها طي مي‌نمايند. جوانان به الگوها بسيار اهميت مي‌دهند و شخصيت‌شان تحت تأثير آن شکل مي‌گيرد. دختران به عنوان بخش عظيمي از پيکرة جامعة انساني، در فرهنگ اسلامي از جايگاه ممتاز و ويژه‌اي برخوردارند. بر متوليان امر تربيت، لازم است که براي حفظ اين جايگاه، «هست و نيست»‌ها و «بايد و نبايد»‌ها را براي ايشان تبيين نمايند، تا بتوانند پاسدار ارزش‌هاي واقعي جنسيتي خود براي رسيدن به رشد و تعالي به تمام معنا باشند. 

درآمدی بر الگوی تعالی دختران

مکتب اسلام، نمونه طلبي و الگو پذيري را در قالب گرايشي فطري در انسان ها به رسميت ميشناسد. انسان ها فطرتاً در پي اسوه ها بوده اند و مسير عمرشان را با همانند سازي از روي الگو ها طي مي نمايند. جوانان به الگوها بسيار اهميت ميدهند و شخصيتشان تحت تأثير آن شکل ميگيرد.  دختران به عنوان بخش عظيمي از پيکرة جامعة انساني، در فرهنگ اسلامي از جايگاه ممتاز و ويژه اي برخوردارند. بر متوليان امر تربيت، لازم است که براي حفظ اين جايگاه، «هست و نيست»ها و «بايد و نبايد»ها را براي ايشان تبيين نمايند، تا بتوانند پاسدار ارزش هاي واقعي جنسيتي خود براي رسيدن به رشد و تعالي به تمام معنا باشند.

 وقتي از منظر دين وارد ميدان هويت شناسي جنسيتي شده و به تبيين و ترسيم آن ميپردازيم، مي بينيم که تفاوت در استعدادها و توانمندي هاي زنان و مردان، برخاسته از جريان عموميِ خلقت در تفاوت هاي جنسيتي است. بنابراين، بخشي از ويژگي ها مختص مردان است و بخشي ديگر به زنان اختصاص داده شده است.

اين تفاوت ها امري خلقتي و فطري است و از اين رو تقسيم پذير هم نيست؛ يعني مثلاً نمي توان گفت مباني الگوي تعالي دختران يک کشور، غير از مباني الگوي تعالي دختران کشور ديگر است، و يا مباني الگوي تعالي نخبگان دختر، غير از مباني الگوي تعالي دختران معمولي است، و يا مباني الگوي تعالي زنان مسلمان، غير از مباني الگوي تعالي زنان مسيحي است و… اين چنين نيست، چون مباني الگوي تعالي دختران، مبتني بر نظام فکري و خلقتي تدوين شده است و هيچ گونه تقسيمي در آن وجود ندارد.

بنابراين، الگوي تعالي دختران در مقام تبيين اصل و مبناي موضوع، ناظر به هيچکدام از اين ها نيست، بلکه بايد فراتر از همة تقسيم ها، بررسي شود. در واقع، الگوي تعالي در مقام طراحي هويت دخترانه، بايد بدون توجه به شرايط خاص دختران – که بعضي از آنها در سطرهاي قبلي ذکر شد – تبيين گردد. البته زماني که اين هويت در ميدان اقدام قرار گيرد؛ در گام نخست دختران تشکل، در گام بعد عرصة دانش آموزي و در گام آخر، عرصة زنان در عموم اجتماع مورد توجه است. در اينجا، ويرايش هاي مختلف الگوي تعالي ارائه خواهد شد. الگوي تعالي در تبيين هويت دخترانه، مبتني بر زيربناهاي هستي شناسانه و آموزه هاي فطري­، ميتواند به ارائة نسخة هويتي برون ديني براي پيروان ساير مکاتب نيز بپردازد

بر اين اساس، اين الگوها با توجه به رده هاي مخاطب، تنوع ايشان، مسئوليت ها و… متفاوت خواهد بود؛ حتي نسخة تبيين هويت مديران و رئوس جامعه، بايد براي نهادها و دستگاه ها ارائه گردد. اينها مواردي است که بعد از شکل گيري درون ماية بحث هويت دختران و چارچوب هاي اساسي بايد طراحي شود و توسعه يابد.

 بايسته است که اين هويت در گام اول براي دختران تبيين گردد، اما جامعة هدف ما در اين بحث، تنها دختران نيستند، بلکه هويت دخترانه بايد براي جامعة مردان هم تبيين شود، چون بخش عمدة مشکلات در حوزة مسائل دختران، فقط به عدم شناخت آنان از خودشان اختصاص ندارد، زيرا فقدان شناخت همگان از هويت خلقتي زن باعث ظلم هاي تاريخي به جامعة زنان شده است.

پس از مشخص شدن درون مايه هاي مفهومي بحث هويت دختران، جامعة هدف متنوّع مي شود؛ يعني بعد از اينکه توانستيم براي دختران تصوير ذهني مناسبي از خودشان ايجاد کنيم، بايستي در ارائة شناختي صحيح از ايشان به جامعة مردان اقدام نماييم. مردي که هويت خانم ها را ميشناسد، بسيار متفاوت است با مردي که نسبت به هويت ايشان نا آشنا است و جامعة درون ديني معمولاً از اين جهت بسيار دچار آسيب است.

 اين نوشتار، مجموعه بيانات نمايندة معزز مقام معظم رهبري در اتحادية انجمنهاي اسلامي دانش آموزان، جناب حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد حاج علي اکبري است که تحت عنوان «درآمدي بر الگوي تعالي دختران» ارائه ميشود. اين نوشتار، تدوين مرحلة اول از فرايند سه مرحلة جريان سازي الگوي تعالي دختران در حوزة تربيتي کشور است، که به فضل الهي در قالب اين کتاب محقق گرديده و در آن به ترسيم چارچوب و شاکلة اصلي هويت جنسيتي دختر مسلمان از منظر قرآن کريم، روايات حضرات معصومين: و ساير منابع ديني پرداخته شده است، تا بتواند الگوي مناسب دختر امروز را ترسيم نمايد؛ الگويي که فراتر از محدوديت ها بتواند مبتني بر مباني فطري و خلقتي، دست تمام دختران و زنان جامعة انساني را بگيرد و ايشان را به سر منزل مقصود مورد رضايت خالق هستي رهنمون سازد.

همچنین ببینید

تربیت برتر: آنچه والدین و معلمان باید بدانند

کودک موجودی است که برای تربیت و بارور کردن استعدادهایش باید وی و روش های …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
7 + 27 =