خانه / توصیف آثار علمی(قبس) / شناسایی و اولویت‌بندی پیام‌های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش آموزان (بر اساس منابع و دیدگاه‌های دانش آموزان)

بسمه تعالی

فرم توصیف آثار علمي معاونت پژوهش‌های مرکز علمی فرهنگی آینده‌سازان

معرفي اثر علمی

عنوان اثر: شناسایی و اولویت‌بندی پیام‌های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش آموزان (بر اساس منابع و دیدگاه‌های دانش آموزان)

نوع توصیف: مقاله               پدیدآورنده: زهرا اسلامیان و دیگران

معرفی اجمالی پدیدآورنده: دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات نشر: دو فصلنامه علمی-پژوهشی تربیت اسلامی، س ۱۴، ش ۲۸، بهار و تابستان ۱۳۹۸، صفحات ۱۷۵-۱۹۴، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

توصيف اثر

موضوع و مدعای اصلی:

  • تدوین محتوای آموزشی مناسب و اثربخش از طریق تشخیص و گنجاندن پیام‌هایی که بتواند در ارتقای روحیه خویشتن‌داری جنسی دانش آموزان مؤثر واقع شود.

ادله اصلی:

  • جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه دوم یکی از مدارس و پرسش‌نامه محقق ساخته.

کلید واژها: تربیت جنسی، خویشتن‌داری جنسی، مقطع متوسطه

گزارش گزیده محتوا:

الف: مقدمه

· تربیت جنسی، چالش و دغدغه مهم دوران نوجوانی است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت، افکار عواطف و رفتارهای فرد تأثیر می‌گذارد.

· یکی از هدف‌های نهایی آموزش‌وپرورش رشد همه‌جانبه شخصیت است که برای رسیدن به آن، تربیت جنسی ضروری است.

· دوره نوجوانی از دوره‌های مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی است.

· پیشرفت تمدن، فناوری و رواج عوامل برانگیزاننده جنسی جامعه بشری را با مخاطره جدی روبرو کرده است.

· شرم و حیای بیش‌ازحد نظام رسمی در بازگویی برخی مطالب آموزشی و یا نگرانی از بروز انحرافات اخلاقی و ترس از زمینه‌سازی شکل‌گیری افکار منحرف نباید باعث حذف برخی از مطالب مهم شود.

· استعمارگران جهانی از میل جنسی برای انحراف نسل جوان کشورهای درحال‌توسعه استفاده می‌کند. به همین دلیل نیاز است تا آموزش‌وپرورش به پرورش درست جنسی در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه توجه داشته باشد.

· آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک‌نهاد مسئول وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و اکنون برنامه درسی برای ورود به این موضوع با توجه به تأکیدات دینی، علمی و ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد نکرده است.

ب:  روش پژوهش

· بر اساس جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه دوم یکی از مدارس در بهشهر

· استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته؛ به این صورت که منابع را دیدند و ۷۸۰ پیام از آن استخراج کردند. در مرحله بعد پیام‌ها را در سه دسته جای دادند.

۱٫ عوامل

– عوامل مؤثر بر خویشتن‌داری: یاد قبر و قیامت و…

– عوامل مؤثر بر عدم خویشتن‌داری: مانند تنبلی، سستی و…

۲٫ پیامدها

– پیامدها به دو بعد ترغیبی و ترهیبی و هرکدام به دنیایی و آخرتی تقسیم می‌شوند.

۱) پیامدهای ترغیبی دنیایی

– بعد جسمی: سلامت جسمی و…

– بعد اجتماعی: مورداحترام دیگران واقع‌شدن و…

– بعد روانی: بیان فواید عفاف بر روان و…

– بعد معنوی: بیان فواید عفاف بر معنویت و…

۲) پیامدهای ترغیبی آخرتی

– ثواب (بهشت)

۳) پیامدهای ترهیبی دنیایی

– بعد جسمی: بیان آثار منفی زنا و خود ارضایی و…

– بعد اجتماعی: سست شدن پایه‌های ازدواج و…

– بعد روانی: شک، وسواس و…

– بعد معنوی: تجاوز به حدود الهی و…

۴) پیامدهای ترهیبی آخرتی

– عذاب (جهنم)

۳٫ برانگیزاننده غیرت، وجدان و حیا

– به‌صورت زبان اول‌شخص مفرد از دانش‌آموز سؤال شده است. اگر بدانم…

ج: یافته‌ها

· سؤال پژوهش: از دیدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تأثیر هر یک از مؤلفه‌های مستخرج از منابع و مستندات دینی و علمی، بر خویشتن‌داری جنسی آنان چقدر است؟

· برای پاسخ از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. (تمام این مؤلفه‌ها بر اساس ارزیابی که صورت گرفت در سطح نسبتاً مطلوب و مطلوب قرار می‌گیرند.)

· مؤلفه‌های ترهیبی جسمی، ترغیبی معنوی، ترهیبی روانی، ترغیبی اجتماعی، بهشت، ترهیبی معنوی، ترغیبی جسمی در سطح مطلوب‌اند.

· مؤلفه‌های عوامل مؤثر بر عدم خویشتن‌داری، برانگیزاننده، ترهیبی اجتماعی، ترغیبی روانی، عوامل مؤثر بر خویشتن‌داری و جهنم در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفتند.

د:  بحث و نتیجه‌گیری

· استفاده از این پیام‌ها در محتوای برنامه‌های درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا و تقویت روحیه خویشتن‌داری جنسی دانش آموزان شود.

· پژوهش‌های تجربی کشورهای مختلف دنیا (با ذکر چندین منبع) و همچنین پژوهش‌های انجام‌شده در کشور (با ذکر چندین منبع) به نقش و اهمیت برنامه درسی تربیت جنسی در مدارس متوسطه اشاره و بر ارائه برنامه درسی مطلوب و برآمده از آموزه‌های دینی و علمی تأکید کرده‌اند.

· در میان ابعاد چهارگانه بعد جسمی و معنوی هم در بعد ترغیبی و هم ترهیبی تأثیر بیشتری داشتند.

مؤلفه بهشت مؤثرتر از مؤلفه جهنم بود.

نقد اثر

الف) نقد محتوایی: (شفافیت مدعا، اتقان استدلال‌ها، اعتبار استنادها، پاسخ به اشکالات و شبهات،. ایجاز و اطناب…انگیزه آفرینی و …)

· استدلال‌های متقنی برای مدعای خودشان ارائه نکردند. در مقدمه به‌ضرورت این بحث پرداختند، اما استدلالی بیان نکردند؛ ضمن اینکه در برخی مواقع مانند ص ۱۷۷ صراحتاً بر تأکید منابع دینی و علمی در این زمینه اشاره‌کرده، ولی در متن مقاله یک نمونه نیاورده‌اند.

· ارزیابی از یک مدرسه دخترانه در یک نقطه از کشور برای ارائه یک حکم کلی مناسب نیست نیاز به تحقیقات بیشتر و ارزیابی از هر دو جنس (دختر و پسر) است.

· ظاهراً در دین چنین اطلاقی برای آموزش و تربیت جنسی وجود ندارد. آنچه بیان‌شده بیشتر بر آموزش غیرمستقیم تأکید دارد؛ مانند جدا کردن بستر کودک، اجازه گرفتن برای ورود به اتاق والدین، نهی از تنها ماندن، نهی از خلوت کردن با نامحرم و… .

ب) نقد ساختاری: (انسجام و سیرمنطقی، تطبیق عناوین اصلی و فرعی و …)

تقسیم پیام‌ها به سه بخش عوامل، پیامدها و برانگیزاننده به نظر صحیح نیست. چون عوامل برانگیزاننده، چیزی جدای از عوامل و پیامدها نیست.

همچنین ببینید

تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان

باسمه‌تعالی فرم توصیف آثار علمي معاونت پژوهش‌های مرکز علمی فرهنگی آینده‌سازان معرفي اثر علمی عنوان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

82 + = 90