فرم نظرسنجی اساتید

این برگه ارزیابی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شما در دوره های دیگر تنظیم شده است، با نگارش دقیق آن، یاریگر ما باشید.

نام استاد
نام دوره
عنوان درس
تاریخ برگزاری دوره
شیوه ارائه استاد
تسلط استاد
سطح علمی و توانمندی استاد
کیفیت مطالب ارائه شده
کیفیت جمع بندی مطالب
نحوه برخورد استاد
خواهشمند است نظرات خود را جهت برنامه ریزی و ارتقاء دوره های دیگر بیان فرمایید...

واحد خواهران