یادداشت روزیادداشت روز تشکیلاتی

حاصل جمع

محمد عالم زاده نوری، حسن بوسلیکی، هادی قهار

برسی ماهیت، برکات و آسیب های کار گروهی

بخش دوم

دکمه بازگشت به بالا