نیت های پاک

یاسر حسین پور


بر پرنیان دعا
وَ انْتَهِ بِنِیَّتِى إِلَى أَحْسَنِ النِّیَّاتِ…

دنیــا تجارتخانــه ای اســت کــه عــدهای در آن ســود میبینــد و بســیاری در آن متضــرر میشــوند. امــا راهکارهایــی وجــود دارد بــرای افزایــش بهــره از بــازار دنیــا. آســان ترین و زیرکانه تریــن ایــن کارهــا بهــره وری از طریـق نیت هـای نیکـو اسـت. هـر یـک از مـا میتوانـد یـک عمـل یکسـان را بـه نیـات متفاوتـی انجـام دهـد این ارتقـا بـه نیـت هرچند هیـچ تغییر ظاهـری در کـم و کیف عمـل مـا ایجـاد نمیکنـد امـا خـود بسـیار تأثیرگـذار در بهـره وری مـا از آن عمـل اسـت. حتی سـاده ترین کارهای روزمـره مـا بـا تغییـر نیـت میتوانـد تبدیـل بـه عالی تریـن عبـادات و ارزشـمندترین کارهـا و تأثیرگذارتریـن رفتارهـا شـود.
یکـی از رفتارهایـی کـه میتـوان آن را بـا نیات ارتقـا داد مسـئله تربیـت فرزنـد و متربـی اسـت. نیـت مـا میتوانـد از ایـن تربیـت متفـاوت باشـد و ایـن ماییـم کـه بـا افـزودن ایـن نیـات میتوانیـم بهـره معنـوی خـود را از ایـن رفتـار کــه به نوعــی وظیفــه اجتماعــی مــا محســوب میشــود بـالا ببریـم ضمـن اینکـه بایـد بتوانیـم ایـن مسـئله را بـه مخاطـب خـود انتقـال دهیـم و او را چنـان کنیـم کـه در رفتارهـای خـود کـه احتمـالا با توجـه بـه سـن و سـال مهمترینــش درس خوانــدن او اســت بیاموزیــم میتــوان بـا نیـات صالحـه آن را ارزشـمندتر از گذشـته کنـد و رفتـار بــا والدیــن و مربیــان خــود را بــر همیــن اســاس ارتقــا بخشد.

دکمه بازگشت به بالا